Categorieën
Voorpagina

Hans Van Mierlo, de hypocriet

D66’er Hans van Mierlo besteeg deze week de hoogste morele ladder en gaf Balkenende een veeg uit de pan vanwege ‘Irak’. De pot verwijt de ketel…

Veel mensen waren een dag later onder de indruk van de woorden van de éminence grise van jojopartij D66. Ik vond het ook mooie woorden, want theoretisch waren ze honderd procent in orde, niets mis mee. Maar wat klonken ze hol uit Van Mierlo’s mond.

Van Mierlo verweet Balkenende in een uitzending van Pauw & Witteman democratische lafheid, omdat hij een  commissie inzet om politieke beslissingen te onderzoeken, zich daarmee onttrekkend aan de controle van het parlement.

Ik had graag tegenover Van Mierlo gezeten om hem te herinneren aan het jaar 1998, toen het kabinet Kok-II met steun van D66 een ‘onafhankelijke commissie’ instelde onder leiding van commissaris van de koningin – en PvdA’er – Jos van Kemenade. Die commissie moest onderzoek doen naar de politieke beslissingen omtrent Srebrenica, genomen door een PvdA-premier, met steun van zijn vice-premier van D66.

Tijdens Kok-I, in 1995, viel de Bosnische enclave Srebrenica ten prooi aan de Bosnische Serviërs, die een genocide aanrichtten. De enclave werd ‘beschermd’ door Nederlandse troepen, wiens mandaat mede dankzij instemming van Kok en Van Mierlo echter zó beperkt was dat ze slechts heel licht bewapend waren, en bovendien niet eens hun wapens mochten gebruiken tegen de troepen van oorlogsmisdadiger Mladic toen die Srebrenica binnenviel.

Direct na de val van de enclave volgden Kamervragen, óók aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo, die samen met premier Wim Kok en minister van Defensie Joris van Voorhoeve in de ‘driehoek’ zat die binnen de Ministerraad als eerste beslist over deelname aan militaire missies.

Maar de echte, politiek gevoelige antwoorden kreeg de Tweede Kamer, alsmede heel Nederland, nooit te horen. Net als Kok draaide en glibberde Van Mierlo als een aal in een emmer snot, zoals tegenwoordig Balkenende doet omtrent zijn politieke steun voor de inval in Irak.

Drie jaar later, in 1998, was de boosheid onder soldaten, Kamerleden, journalisten en eenvoudige burgers zodanig dat Kok – inmiddels aan zijn tweede periode als premier bezig – iets móest doen. Hij stelde toen de commissie Van Kemenade in.

De uitkomsten van die commissie vielen, zoals verwacht en door iedereen voorspeld, erg tegen. De resultaten waren zó onbevredigend dat Kok gedwongen werd om nóg iets te doen. Maar in plaats van een parlementaire enquete, waar iedereen behalve de regeringspartijen op aandrong, koos Kok met volle steun van regeringspartner D66 voor een onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD).

Daarmee onttrok hij zich, na de commissie-Van Kemenade, wéér aan de controle van het parlement. De stilte van de kant van Hans van Mierlo was echter oorverdovend, vergeleken met het kabaal dat hij nu maakt over Balkenende.

Het onderzoek duurde vier jaar en Kok nam, na presentatie van het NIOD-rapport, uiteindelijk alsnog de politieke verantwoordelijkheid en trad af. Maar pas aan het einde van zijn ambtsperiode.

Saillant detail: door Kok’s aftreden was een politiek-inhoudelijke discussie over de beslissingen en politieke verantwoordelijkheid tussen Tweede Kamer en kabinet niet meer mogelijk. En dat terwijl niemand minder dan fractievoorzitter Jan Peter Balkenende van oppositiepartij CDA wél steeds op zo’n inhoudelijke discussie had aangedrongen, samen met alle andere oppositiepartijen.

Precies zoals de voltallige oppositie nu al enige jaren eist van premier Jan Peter Balkenende in het Irak-dossier.

Pas na de val van het kabinet Kok-II, dus toen de positie van het kabinet niet meer centraal stond, kwam er eindelijk een parlementaire enquete die de conclusies van het NIOD-rapport bevestigde.

Van 1995 tot 2002 gaf Kok hoe dan ook, met volle steun van eerst Hans van Mierlo (die tenslotte vice-premier was) en later, in het tweede kabinet met D66 als regeringspartner, meer prioriteit aan de machtsvraag dan aan waarheidsvinding. Precies wat Balkenende dus sinds 2003 (ook) al doet.

Om dit alles is het van een ongekende hypocrisie dat Van Mierlo nu Balkenende op morele gronden durft aan te vallen op het instellen van een ‘onafhankelijke’ commissie. Om dezelfde redenen is het moreel verwerpelijk te noemen dat juist Van Mierlo nu Balkenende verwijt de machtskwestie centraal te stellen, en te verheffen boven de kwestie van leven en dood.

Ook is het pathetisch om te zien hoe de huidige voorman van D66, Alexander Pechtold, tijdens een debat in de Tweede Kamer het hoogdravende stokje van Van Mierlo over probeert te nemen. Hij vindt het aanstellen van een onafhankelijke commissie een “gotspe”.

Er moet ook wat hem betreft zo snel mogelijk een parlementaire enquete komen, en hij verwijt de PvdA de pas en te onpas dat die partij waarheidsvinding inlevert voor de machtsvraag door Balkenende een hand boven het hoofd te houden. Dat mag zo zijn, maar waar waren Pechtold en zijn partij in 2003-2006?

Oh, wacht. Toen zat D66 met het CDA en de VVD in de regering, en was Pechtold minister in Balkenende’s ploeg. Over de machtsvraag gesproken. D66 heeft jarenlang niets gedaan om een enquete te realiseren. De PvdA was toen vóór zo’n enquete, maar D66 liet zich iedere keer in de houdgreep nemen door CDA en VVD, die steeds weer hun coalitiepartner te kakken zetten door te steunen op stemmen van de LPF-fractie, met wie de VVD en het CDA buiten D66 om óók een Kamermeerderheid hadden. Pechtold is, samen met Van Mierlo, dus wel de láátste die op dit dossier zo hoog van de toren mag blazen.

Hans van Mierlo is een voormalig katholiek, die zoals zovele babyboomers uit de jaren ’60 af en toe nog steeds gebukt gaat onder zijn religieuze verleden. Maar hij kent de bijbel, en dus ook de zin: “hij die onschuldig is, werpe de eerste steen”.

Het zou mooi geweest zijn als Van Mierlo nou net dát ene pareltje uit dat verder suffe boek in ere had gehouden. Nu lijkt hij eerder een Pontius Pilatus die zijn handen probeert schoon te wassen.

Maar het water stinkt. Vraag het de moeders en vrouwen van Srebrenica maar.

30 reacties op “Hans Van Mierlo, de hypocriet”

Best meneer Leers,

Dank voor uw uitvoerige uiteenzetting. Het is alleen net als met wiskunde vroeger op de middelbare school: de gebruikte formule klinkt misschien wel aannemelijk, de uitkomst is niettemin een tikkeltje wankel.

U staat namelijk van begin af aan tegen de verkeerde boom te blaffen. Het betoog van Van Mierlo bij ‘Pauw en Witteman’ ging niet zozeer over hoe schandelijk het wel niet was dat er geen enquête zou komen naar de Irak-oorlog en de politieke steun daaraan van de toenmalige regering. Dat vond hij maar bijzaak, zo leek het.

Het verdriet van de man lag hem veeleer in het feit dat Balkenende de Trias Politica geweld aandoet – en dat de PvdA hem daarbij geen strobreed in de weg legt. Niet destijds in Beetsterzwaag, niet nu in de Kamer.

Balkenende verbiedt (een deel van) de Wetgevende macht hem, in zijn rol van Uitvoerende macht, te controleren – en komt er nog mee weg ook. Dat is zonder precedent. Italiaanse toestanden dreigen. Van confessionele partijen kun je dergelijke strapatsen verwachten, misschien zelfs tot op zekere hoogte billijken. Zij hebben vanuit hun stringente godsbesef immers ook nog een beetje moeite met het strikt scheiden van Kerk, Staat en Bestuur. Voor de PvdA is het niet minder dan een schande dat ze onze democratische grondbeginselen zo gemakkelijk in de uitverkoop deden.

Het is op zichzelf overigens best te begrijpen dat PvdA’ers graag verwijzen naar de fouten uit andermans verleden. Alleen jammer dat dergelijke jij-bakken nog nooit tot iets constructiefs hebben geleid.

Beste Hans,

Mijn punt was nu juist dat Hans van Mierlo, en later zijn partij D66, PvdA’er Wim Kok hielpen de Trias Politica te schenden . Kok & co hielden immers een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Srebrenica tegen.

Pas aan het einde van Paars-II kwam er een onafhankelijk onderzoek, van het NIOD. Géén parlementaire enquete, ook al drong de hele kamer (minus de regeringspartijen D66, PvdA en VVD) daar op aan.

Het kabinet moest eerst vallen voordat de ex-regeringspartijen een parlementaire enquete steunden.

Tussen 1995 en 2002 was Wim Kok de Uitvoerende macht die de Wetgevende macht tegenhield. Met steun van Van Mierlo en D66.

Er was dus wel dégelijk een precedent toen Balkenende hetzelfde deed. Hij heeft goed geleerd van Kok en Van Mierlo.

Beste Kaj,

Teruglezend zie ik dat ik mijn punt inderdaad niet helemaal duidelijk uiteen heb gezet. Het is tweeledig:

1: Er is naar mijn smaak een groot verschil tussen al tijdens coalitieonderhandelingen bedingen dat het parlement op een niet onbelangrijk onderdeel monddood zal zijn gedurende de zittingstermijn van de regering. Naar mijn mening heeft de PvdA zichzelf niet alleen ongeloofwaardig gemaakt door voorafgaand aan de verkiezingen op hoge toon een Irak-enquête te eisen en daar later zo opzichtig ongemakkelijk op terug te komen. De partij heeft iets weggeven dat helemaal niet haar eigendom was.

De situatie van enkele weken terug bood een mogelijkheid om die fout te herstellen, maar helaas: in plaats daarvan werd het een pijnlijke farce. Mariëtte Hamer stond overduidelijk ongemakkelijk de waarheid te manipuleren toen ze stelde dat dat onderzoek dat Balkenende toestond ‘een goed resultaat’ was.

2. Laten we nu eens aannemen, for the sake of argument, dat Hans van Mierlo heeft geleerd van zijn inderdaad mindere episode. Laten we proberen, juist omdát we hebben kunnen leren van zijn ‘vergissing’ destijds, dergelijke fouten niet nogmaals te maken.
De woorden zoals Van Mierlo die sprak waren woorden van wijsheid. Laten we ze op die wijsheid beoordelen en ophouden met de spreker de maat te nemen over wat hij in het verleden al of niet verkeerd heeft of zou hebben gedaan. Het gaat nú scheef met ons democratisch bestel, daar moeten we nú iets aan doen.

En uiteindelijk zijn wij het best met elkaar eens, vermoed ik. Zowel Balkenende nu als Kok c.s. toen opereren niet erg zuiver. Het zijn de omstanders die er iets aan kunnen doen.

Die enquête moet er van komen en wel zo snel mogelijk. Niet omdat ik denk dat er echt een enorme beerput tevoorschijn zal komen. Uit Amerikaanse en Engelse onderzoeken zijn alle verdraaiingen en fouten wel zo’n beetje naar voren gekomen. En ach, iedereen weet dat Jaap de Hoop Scheffers benoeming tot SG van de NAVO het voor Nederland te aantrekkelijk heeft gemaakt om De Grote Bondgenoot welgevallig te zijn. Op dat vlak zullen we niks wereldschokkends vernemen.

Wel moet die enquête er snel komen omdat andermaal duidelijk moet worden wie in een democratie welke rol te spelen heeft.

D66 is altijd voor een enquete over Irak geweest. De partij heeft daar – ook toen ze in de regering zat – altijd vóór gestemd. Dat er nooit een meerderheid voor is gekomen kun je D66 niet kwalijk nemen.

Verschil met de PvdA is dat die partij heeft beloofd niet voor een eventuele motie te stemmen zolang ze in de regering zit. Dat is natuurlijk wat anders. D66 is echter nooit akkoord gegaan met enige afspraak over wel of geen enquete.

Je mag D66 vanalles verwijten, dat doe ik ook regelmatig. Maar dat voortdurende in de schoenen schuiven van alles wat een meerderheid van de Kamer heeft besloten “terwijl D66 in de regering zat”, dat is natuurlijk onzin.

Ik heb het altijd een strategische stommiteit van de eerste orde gevonden dat D66 in een kabinet met VVD en CDA ging zitten, terwijl die twee partijen met de 8 zetels van de LPF óók een rechts-conservatieve meerderheid hadden in de Tweede Kamer.

Het is mij ook iets te makkelijk dat D66 zich hierover op de schouders zou kloppen. Tegen de wil van CDA en VVD stemmen mocht van die twee partijen en was dus politiek veilig voor D66, omdat het toch wel wist dat VVD en CDA met de LPF het verzoek iedere keer konden blokkeren.

“Ach ja, laat D66 maar tegenstemmen, hebben zij hun lolletje en kunnen ze tegen hun achterban zeggen dat zij altijd vóór een enquete hebben gestemd.”

Ik heb, toen ik bij stom toeval naast een LPF’er kwam te staan bij een bijeenkomst, aangeraden om te dreigen eens vóór een Irak-enquete te stemmen, puur om eens te kijken wat D66 dan zou doen onder druk van CDA en VVD. Het is er helaas nooit van gekomen.

Al doende drijft de discussie een beetje af van de kern: wordt het blazoen van de PvdA schoner door dat van Van Mierlo (‘de hypocriet’) te bevuilen?

De PvdA zit in deze discussie fout. Of anderen in het verleden al of niet soortgelijke fouten hebben gemaakt doet daar niets aan af. Veel meer valt er denk ik niet over te zeggen.

Nergens zeg ik dat het blazoen van de PvdA schoon is in deze. Wel zeg ik: wie onschuldig is, werpe de eerste steen.

Precies die op mij wat infantiel overkomende manier van denken voorkomt dat we, al ons historisch besef ten spijt, ooit écht lessen zullen trekken uit het verleden.

Wát een arrogantie, Hans. “Infantiel.”

Bovendien spreek je jezelf wéér tegen.

Dat we juist niet stil staan bij de vraag: ‘heb ik toen wel het juiste gedaan, en kan ik met die wetenschap nu mijn mond opendoen?’ leidt ertoe dat we op deze, eh, ‘pragmatische voet’ blijven doorgaan.

Zolang we niet eerst bij zaken stil staan en de indrukken laten doorwerken, komt dat (historisch) besef er dus niet en worden er inderdaad geen lessen getrokken.

De ellende van democratie is dat er vanonder allerlei stenen en vanuit allerlei holen de meest onwelgevallige meningen mogen worden gegeven. Wat jij zegt ‘komt op mij infantiel over’, ik krijg het niet-omfloerste (directe/botte/onbehouwen – doorhalen wat niet van toepassing is) ‘wát een arrogantie, Hans’ over me heen. Minister van Staat Van Mierlo moet zich door jou ‘hypocriet’ laten noemen.

Tsja. De kracht van het woord, zullen we maar zeggen. 😉

Overigens valt me op dat je je nog niet te veel moeite hebt getroost me uit te leggen waar ik mezelf tegenspreek. Ik zeg alleen dat ‘historisch besef’ niet moet worden gebruikt om iedereen de mond te snoeren die iets zegt waarvan je eigenlijk zelf ook wel weet dat het waar is. Als Van Mierlo erop wijst dat de PvdA de democratie en de Trias Politica een slechte dienst heeft bewezen, dan is dat een waarheid als een koe. Kun jij wriggelen en om je heen slaan wat je wilt, maar daar verandert niets aan.

SREBRENICA
De genocide in Srebenica heeft helemaal niet plaatsgevonden. Wat wel plaatsvond waren de nachtelijke raids van, door de VS bewapende, moslimmilities op de omliggende Servische dorpjes vanuit de uit zijn voegen barstende moslimenclave Srebenica. Bosnische moslims Srebrenica aan zichzelf te danken hebben. Hoe zijn Jihadi’s in Joegoslavie, hart van Europa, terrecht gekomen?Kijk maar naar wat aan Srebrenica voorafging. Slachtpartijen rond Srebrenica,de duizenden Serviers in de dorpjes rond de moslimenclave Srebenica die ‘s-nachts de kelen zijn doorgesneden door de moslimmilities terwijl Dutchbat uit de verte toekeek? [192 platgebrande Serviche dorpen, met 2800 doden onschuldige ongewapende burgers , kinderen ook,en zesduizend gewonden . Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters. De doodstraf voor dit beest lijkt me terecht.De Servische bevolking was jullie zeer dankbaar geweest als jullie destijds ook de Christelijke Serviers in bescherming hadden genomen tegen de moslims.Dat is helaas niet gebeurd. Meer dan 2000 organen hebben in en rond Srebrenica is hersteld, en ze slacht offers van de drie jaar van de hevige gevechten in het gebied behoren.Tussen 200 en 300 blinddoekt en ligaturen zijn exhumed met organen door het Joegoslavie-tribunaal, zijn dit zeker tekenen van executie,zegt Zoran Stankovic. Dus,200 tot 300 moslims [geen 8000].Pardon!Het NIOD schat “met ruime marge” dat op en om de compound 100 tot 400 mannen zijn vermoord.De bevelhebber van het regeringsleger, generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen. Pardon?Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Vindt U het niet uiterst merkwaardig dat er meteen, nadrukkelijk en voortdurend na de val van Srebenica via alle media over 8000 tot 10000 vermoorde moslims werd gesproken terwijl dat nu nog steeds niet bewezen is?
schatting[8000] heeft allang haar werk gedaan. Op RTL4, vertelde soldaat Harry bij Barend en van Dorp rond die tijd: er waren maar 700 mannen in de ombond,en volgens het NOS journaal en het NIOD rapport ook. Het bestaan van Mladic in Potocari kan worden geacht te ontmoedigen Serviers om hun wilde wraak, rekening houdend met de wraakzuchtige geest van de familieleden van Servische slachtoffers rond Srebrenica. Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht.Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.De Serviers kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur.Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt. . Hakija Meholjic[moslim] Srebrenica hoofd van de politie, was AANWEZIG toen de Servische troepen Srebrenica vond in 1995.Ibran Mustafic[moslim],oprichter van SDA in Srebrenica was ook AANWEZIG ,enc…WAAROM ze zijn niet vermoord?Omdat ze niet misdrijven gepleegd.
Opvallend is echter dat de enige VN militair [kapitein Schouten] was die zich ten tijde van het veronderstelde bloedbad dagen achtereen in Bratunac bevond. Schouten in Het Parool van 27 juli 1995: Iedereen praat iedereen maar na, maar niemand komt met harde bewijzen. Wat me opvalt is dat men in Nederland koste wat het kost wil bewijzen dat er sprake is van genocide. Als er daar executies zijn geweest, dan hebben de Serviers dat wel verdomd goed geheim gehouden. Ik geloof er dan ook niets van.De dag na de val van Srebrenica, op 13 juli, ben ik in Bratunac aangekomen en ik ben er acht dagen gebleven. In die tijd kon ik gaan waar ik wilde. Er is mij alle medewerking verleend, nergens ben ik tegengehouden. VN commissie NIET ging om het aantal slachtoffers maar alleen het aantal VERMISTEN!
Vindt U het niet uiterst merkwaardig dat er meteen, nadrukkelijk en voortdurend na de val van Srebenica via alle media over 8000 tot 10000 vermoorde moslims werd gesproken terwijl dat nu nog steeds niet bewezen is?
Je hoeft werkelijk geen “Milosevic fan” te zijn, om te wijzen op de rol van Internationaal Monetair Fonds, NAVO, geheime diensten van VS, Duitsland etc., oliebedrijven, George Soros, CNN, enz. bij de oorlogen in (ex-)Joegoslavie. In het New York ,in de Verenigde NATIES over Srebrenica van alle bestanden zijn geclassificeerd geheim voor de komende 30-50 jaar en niet ook beschikbaar voor het tribunaal. Dit besluit werd genomen Verenigde Staten de Franse en de Groot-Brittannië,met betrekking tot de bescherming van de geheim houding.Maar wat is de rechtvaardiging heeft de Verenigde Staten voor het classificeren van een nationale veiligheid geheim, misdaden begaan door degenen aangewezen?!!! Als “vijandige krachten”?De Amerikaanse regering het bewijs verbergen is een misdaad of het bewijs dat er geen bewijs van een misdaad? James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens[Balkan] om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook! THE END

Hier past maar één reactie: u bent compleet gestoord.

Ik raad u aan uzelf zo snel mogelijk te melden bij uw plaatselijke geestelijke zorg-instantie.

Het is een feit dat de westerse wereld gedurende de jaren negentig wel erg weinig geduld of begrip wenste op te brengen voor de Serviërs (‘Serven’, zeggen ze zelf geloof ik). De berichtgeving daarover is lange tijd gesimplificeerd: de Serviërs waren ‘fout’, de rest dus ‘goed’. De nuance is compleet uit beeld verdwenen.

Dat Stefans relaas dicht bij de feiten ligt, waag ik te betwijfelen. Het komt op mij allemaal wel érg complottheoretisch over. Om iemand ‘compleet gestoord’ te noemen en zelfs te vinden dat dat de enige passende reactie is, gaat me wel een beetje ver. Een kwestie van smaak.

(Ondertussen draaitolt de PvdA lekker verder in een kabinet waartoe het zich meer en meer veroordeeld voelt. Wie zullen we eens de schuld gaan geven van hun ergerlijke JSF-geklungel, Kaj? Pim? Sinterklaas? De Vries? De intens zwakke fractievoorzitter in de Tweede Kamer? Of toch de angst voor de kiezers die ze vertegenwoordigen?)

Het is voor mij hetzelfde als een Holocaust-ontkenner. Die zijn voor mij ook compleet gestoord.

Bovendien is dit het soort type dat die kwalificatie verdient door de manier waarop hij, eh, ‘argumenteert’. Die manier is erg Servisch, met zijn “THE END”, als in: ik heb gelijk, en de hele wereld is gek.

Ja, dag.

Typisch patroon: als iemands mening je niet bevalt, ga je op zo iemand etiketjes plakken zodat je niet meer op diens mening in hoeft te gaan. Van Mierlo? Hypocriet! Stefan? Een soort Holocaust-ontkenner! Ik? Arrogant!

Zo hou je je wereldje lekker simpel en overzichtelijk. Met mensen die je om wat voor reden dan ook ‘verwerpelijk’ vindt en boven wie jij je dus moreel mijlenhoog verheven kunt voelen, hoef je inhoudelijk het gesprek niet aan te gaan.

Waarom heb je eigenlijk nog een weblog? Zodat iedereen kan zien wat-ie van iets moet vinden?

Ja daag.

Beste Hans,

Dit verwijt je mij? Je zou eens moeten zien hoe Van Mierlo met mensen omgaat die hem gewoon een simpele vraag willen stellen, uit bewondering of gewoon oprechte interesse. Probeer het zelf eens, zou ik zeggen, vooral als je jezelf bekend maakt als eenvoudig burger, en niet iemand van de pers, of een belangenvereniging of iets dergelijks. En kom dan terug.

Stefan noem ik een holocaust-ontkenner, omdat hij inderdaad in die categorie valt. Mensen als David Irving, Samuel Edward Konkin, dat soort volk. Mensen als Stefan volgen een eigen agenda, in zijn geval een pro-Servische, en daarin past het plaatje van een genocide-plegend Servisch leger niet. Het is het type mens dat de beruchte gefilmde drinkscene tussen kolonel Karremans en Ratko Mladic afdoet als ’trucage’, of ‘het was een oude film van een andere onmoeting’, tot ‘Photoshop’. Mensen als Stefan beweren dat het de moslims zelf waren die destijds een markt in Sarajevo beschoten met mortieren, om op die manier de VN en de NAVO over de streep te trekken om de Serven aan te vallen.

Voorts voel ik mij boven niemand verheven. Wel is het zo dat ik al menig debat gevoerd heb, en menig (ontkracht) argument voorbij heb zien komen — maar zoveel mensen steeds weer met diezelfde argumenten terug komen. Ik ben het gewoon moe om steeds weer hetzelfde te moeten zeggen.

En nu ga je mij arrogantie verwijten, en afwijzend suggereren dat ik denk de waarheid in pacht te hebben. Ga je gang.

Hoi Kaj,

Om met dat laatste te beginnen: ik zou niet durven. 😉 En om op je eerste opmerking te reageren: nee, ik heb Van Mierlo nooit persoonlijk gesproken dus ik weet niet hoe hautain of aanspreekbaar de man is. (Doet verder overigens niets toe of af aan de wijsheid of domheid van wat-ie zegt, maar dit terzijde.)

Over ‘Stefans strijd’ denk ik iets eh… anders dan jij. Op het gevaar af in casuïstiek te vervallen: menig Serviër weet echt met grote zekerheid dat wel degelijk de Moslims zelf een mortier op die markt gooiden. “En mooi dat iedereen óns er op aankeek, want geen bevolkingsgroep zou toch ooit een bom op zijn eigen mensen gooien? Precies dáárom hebben ze het gedaan, zo cynisch zijn ze wel.”

Omdat ik niet over de feiten kan beschikken, weet ik niet of ze gelijk hebben of niet. Maar massaal zeggen ze het zeker te weten – waardoor het een waarheid op zichzelf is geworden die ze hoe dan ook zonder te liegen (als in: bewust onwaarheid spreken) kunnen herhalen.

Wel meen ik te weten dat de Serviërs niet erg succesvol zijn geweest in listig propagandistisch gedrag. Daar zijn ze veel te halsstarrig (onbehouwen?) en trots voor – en misschien dat precies dát hen zo’n slecht imago heeft bezorgd.

Hoe dan ook ben ik er niet zo van om mensen te categoriseren/op hoopjes te gooien en op basis daarvan een generiek oordeel te vellen. Da’s me te ongenuanceerd en simplistisch. (Uiteraard is dat slechts mijn persoonlijke mening. Het staat je volledig vrij daar anders over te denken. Zeker op je eigen blog!)

Groetjes,
Hans

Er zaten ook Britse en Nederlandse commando’s op de heuvels rond Sarajevo. Die hebben precies kunnen zien wie die mortiergranaten afschoot, en dat waren niet de moslims maar de Serviers.

Dat hebben de Britten dan ook zo bekend gemaakt. De Nederlanders niet, maar dat was omdat die Nederlandse commando’s daar toen nog helemaal niet mochten zitten.

HOE DE VS OORLOGEN VOORBEREIDEN:

“J.M.: Mister Harff, welke middelen stonden tot uw beschikking; van welke methoden bediende u zich?
J.H.: Dat is heel eenvoudig. Onze hulpmiddelen bestaan eigenlijk uit niets anders dan een kaartsysteem, een computer en een fax. In het kaartsysteem zijn de namen opgeslagen van honderden journalisten, politici, vertegenwoordigers van humanitaire organisaties en academici. Met de computer kunnen we deze databank koppelen aan aktuele thema’s, om zo op effectieve wijze de juiste personen aan te spreken waar we op een bepaald moment informatie van willen krijgen. De computer is op zijn beurt met een fax verbonden. Zo kunnen we in een paar minuten alle personen waarvan we vermoedden dat ze reageren zullen van de precieze informatie voorzien. Ons werk bestaat hieruit diverse informatiebronnen te kanaliseren en daarna zo snel mogelijk te verspreidden, daarbij opvattingen die met het thema overeenkomen als eerste openbaar te maken. Snelheid is hier een eerste vereiste. Wanneer wij een informatiebron achten juist te zijn, is het voor ons de opgave deze mening in de wereldopinie als de gangbare mening te verankeren. Vanaf dat moment is het duidelijk dat alleen datgene telt wat in het begin als standpunt werd ingenomen.
HET IS ONS GELUKT en wel tussen 2 en 5 augustus 1992 toen de New Yorkse krant “Newsday” met berichten kwam over Servische concentratiekampen. Trefwoorden hierbij waren “dodenkamp” “gulag” en “dodenkamp van de Serven” (deze berichten werden later door de Duitse journalist Thomas Deichmann ontmaskerd Anm. d. Hrsg.). We stelden voor een aankondiging te plaatsen in “the New York Times” en bij de Verenigde Naties protest aan te tekenen. Dat werkte voortreffelijk, in een handomdraai konden we de Serviërs in de wereldopinie neerzetten naast de nazi’s, opeens hebben we nu een eenvoudige geschiedenis van goeden en kwaden.
Het appelleren aan emoties in de berichtgeving is zo sterk dat niemand het zich meer kan permiteren er een afwijkende mening op na te houden. Dat was echt een schot in de roos.
J.M. Maar u bent zich er toch wel van bewust dat u hierin een grote verantwoordelijkheid draagt?
James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens om de publieke opinie te manipuleren in Balkan, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!Als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat.

@May 15th, 2009 at 3:40 pm Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn. Dat is in deze situatie zeker niet geval.Je kan doorgaan met negatieve reacties op mijn schrijven te geven, probeer dan met de FEITEN!!!

@Hans van Zeeland: Wat zeurt men toch over Srebrenica? Zijn de veroorzakers van 1.2 miljoen gedode Irakezen al voor een tribunaal verschenen, op zijn minst als verdachten? Of hebben die daders de “intentie een bevolkingsgroep geheel of gedeeltelijk te vernietigen” beter gecamoufleerd. Waarom praaten ze niet over de grootste etnische zuiveringsacties die zich in Europa hebben afgespeeld na 1945 – tegen de Serviers in Kroatie?Serviërs in het voormalige Joegoslavië waren de grootste volk.Wegejaagt uit Kosovo, Slovenië, Kroatië,maar uit Bosnie niet, dankzij Ratko Mladić. Miljoen Servische vluchtelingen werd in Servie.. Het zou beter zijn als Milosevic tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld”, verklaarde de adviseur van het Joegoslavië Tribunaal James Gow al in 2004. Onder omstandigheden lijkt het erop dat het Tribunaal in rekening gebracht Karadzic en Mladic volgens het principe: beschuldigen van nu. Kijk voor het bewijs van een misdaad later.

“Wat zeurt men toch over Srebrenica?”, zegt Stefan.

Dan houd ik al op met lezen.

Dag, Stefan.

Kaj Says:
May 14th, 2009 at 2:50 pm Je slaagt er in de hele pagina dóór te blaten zonder ook maar íéts inhoudelijks te melden, laat staan enig argument.
Heel hard schreeuwen dat je gelijk hebt helpt niet echt. Of beter gezegd, echt niet. De bombardementen van de NAVO op Servie vallen onder de noemer “oorlogsmisdaden” en zouden bestraft moeten worden…. Bijna geen enkel bericht verscheen in de Nederlandse,en EU media over de duizenden
onschuldige slachtoffers van de Serviers. Het wordt hoog tijd dat er veel meer tegengeluiden komen, over het feit dat de Bosnische moslims geen slachtoffers waren, maar gewoon partij in een oorlog. Het hele 8e moslimdivisie zat daar in Srebenica! en tot de tanden gewapend door de VS! Het waren juist de Servische dorpjes met onschuldige ongewapende burgers die bescherming nodig hadden tegen de vreselijke nachtelijke roof, en moordpartijen vanuit de enclave waarbij slachtoffers levend en gillend de ogen uitgestoken werden of ledematen geamputeerd onder oog van familie! Dappere islamitische boschniche strijders, tegen vrouwen, ouderen en kinderen.In februari 1994 liet Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand dorp en van onthoofde lichamen van Serviërs aan John Pomfret van The Washington Post.Bosnië blijkt dus een oefengebied geweest te zijn voor islamistische terreur en terrorisme. Namen van oud Bosniestrijders duiken op als verdachten of betrokkenen bij geplande aanslagen in Los Angeles, Brussel, Djerba, Bali, Manilla, Madrid. Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.De oorlog in Bosnië werd afgeschilderd als de nieuwe Holocaust, en tegenstanders van de interventie als fascisten. Vooral de Servische aanval op Sarajevo werd mythisch opgeblazen – tot een strijd tussen goed en kwaad, een aanval op de cultuur, de tolerantie, op de mensheid, op de kunst, op de literatuur, en op de stad. Het woord ‘urbicide’ (stadsmoord) werd verzonnen om het te beschrijven.Hoeveel Serviers wonen er nu nog in Sarajevo? Voor de oorlog zo’n 38 %.Hoeveel er nu zijn? De publieke opinie werd bewerkt met gruwelverhalen, bijvoorbeeld over de Servische ‘verkrachtingskampen’ nooit gevonden.Joris Voorhoeve was maar een simpele pion,die gebruikt werd met zijn mannen,braaf achter Holbrooke en Clinton aan te marcheren.Dutchbat zichzelf moest beschermen tegen de moslims dan de moslims tegen de Serviers.Wim Kok troepen naar Srebrinca stuurden die waardoor de moslims ongestoord de dorpen rondom Srebrenica konden aanvallen.Warom Srebrenica als “veilige zone” nooit gedemilitariseerd werd?Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel propaganda als waarheid ziet.Dit neem ik jou niet kwalijk, want het is mij bekend dat als leugens vaak worden herhaald dat deze dan als waarheid worden beschouwd.Karel je kijkt teveel CNN,BBC,NOS journaal…

“Je slaagt er in de hele pagina dóór te blaten zonder ook maar íéts inhoudelijks te melden, laat staan enig argument.”
– Nee, jij trekt volle zalen met je gehersenspoelde pro-Servische propaganda.

“Heel hard schreeuwen dat je gelijk hebt, helpt echt niet”
– Zeg dat even tegen je Servische vriendjes.

Het bombarderen van een konvooi burgers is inderdaad niet handig, en ja, daarvoor zouden de machthebbers van die tijd moeten boeten. Maar de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, dus ik wens je daarmee veel succes.

En je moet wel even met het bewijs komen voor je “duizenden” slachtoffers. Journalisten die die beweringen hoorden zijn naar Servie afgereisd en hebben daar verzocht om bewijzen, maar die kregen ze niet. Wel werd hen te verstaan gegeven dat het voor hen gevaarlijk was om in Servie te blijven toen ze die lastige vragen gingen stellen… Heel vriendelijk volkje, die Serven… Heel open, ook…

Verder heeft de Bosnisch-Servische regering al lang toegegeven dat hun troepen inderdaad een massa-slachting aanrichtten in Srebrenica (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnian-serbs-finally-admit-truth-of-srebrenica-deaths-734602.html). Nu jij nog…

Over aan Hizbullah-gelieerde moslimstrijders: de door jou ongetwijfeld verfoeide Westerse machten hebben heus wel door dat oorlog altijd een hel is, en dat onschuld in zo’n situatie niet bestaat. Daarom dat die Naser Oric ook keurig vervolgd wordt: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3719434.stm.

Hoeveel Serven woonden er voor de oorlog in Sarajevo, vraag je. Insinuerend dat er nu veel minder wonen. Ja, duh! Hoeveel Kroaten wonen er nog in Servische steden? Hoeveeel Bosniers wonen er nog in de Republika Srpska? Kom op man, iedereen trok tijdens en na de burgeroorlog uit elkaars steden weg.

Nogmaals, oorlog is een hel, en een burgeroorlog is de ergste oorlog. Ik raad je aan om je aan die waarheid vast te houden en niet te snel partij te kiezen.

@Kaj Says: [Verder heeft de Bosnisch-Servische regering al lang toegegeven dat hun troepen inderdaad een massa-slachting aanrichtten in Srebrenica ] Het verslag; NIET exacte aantal gevangenen genoemd,en NIET wordt opgegeven die orders voor het bloedbad heeft of hoeveel mannen worden geëxecuteerd.Helaaaas! [Daarom dat die Naser Oric ook keurig vervolgd wordt:] grappig. [Hoeveel Kroaten wonen er nog in Servische steden? Hoeveeel Bosniers wonen er nog in de Republika Srpska?] allemaal weer thuis!Maaaaar,Serviers niet.In Servië is nog steeds 500.000 Servische vluchtelingen uit Kosovo, Kroatië, Bosnië. http://real-srebrenica-genocide.blogspot.com/ http://www.btinternet.com/~nlpwessex/Documents/balkansUSbackterrorism.htm http://zaplog.nl/zaplog/article/yugoslavia_the_avoidable_war_documentaire http://www.dutchbat3.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=2 http://www.globalresearch.ca/articles/DCH109A.html http://www.afvn.nl/2007_2/afpag9.htm http://www.afvn.nl/2007_1/afpag20_23.htm

En daar gaan we weer. “En de Serven?” “Ja, en de Serven dan?” “Ja maar, ja maar, de Serven, de Serven?”

Weet je wat? Waarom ga je daar niet gewoon wonen, man? Dan kun je er iedere dag in een kroeg zitten met de oude mannen en janken om wat was.

@Kaj Says: [Kaj Says:
May 12th, 2009 at 9:16 pm
Hier past maar één reactie: u bent compleet gestoord.]
Wederom moet ik je er dus erop wijzen dat de argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.Jij heb teveel naar het pijpmondje van Monica Lewinsky zitten kijken in die tijd want dat opgeblazen nepschandaal en mediaspectakel werd gelanceerd om de aandacht van de smerige praktijken van de VS op de Balkan weg te leiden. Met succes, zo te zien! THE END

En daar zijn we dan. Het is allemaal één groot complot. Alles en iedereen is tegen de Serviers en Stefan. Alleen Stefan en zijn Serviers hebben gelijk, en de rest van de wereld is gek.

Het Lewinsky-schandaal was een afleiding om de Serven te kunnen bombarderen. Ja hoor.

What’s next? De Illuminati? Hersenspoeling door hoogfrequente tonen uit de televisie? Kennedy werd gedood door aliens?

Ik wist meteen al wat voor vlees ik in de kuip had na je eerste post, en ik moet zeggen: je hebt me niet teleurgesteld.

In welke inrichting zit je? Behandelen ze je er een beetje goed?

(Toch nog even teruggelezen, tegen beter weten in: Kaj, kun jij zien of Stefan overal van hetzelfde IP-nummer komt? Zijn ene bijdrage is coherenter en beter gespeld dan de andere – da’s toch vreemd.

Och, laat ook maar. We hadden het hier over Van Mierlo en die heeft gewoon gelijk. ;-))

Reacties zijn gesloten.